برنر بخاری

برنرهای بخاری گازی از ورق استینلس استیل بوده و به‌صورت تخت پانچ شده و توسط ماشین‌های مخصوص به شکل لوله‌ای و با مقاطع بیضی، V شکل ، مثلثی و گرد درمی‌آید.لبه‌های طولی برنر جهت افزایش ایمنی و کیفیت به‌طور کامل لبه‌برگردان یا فرنگی پیچ شده‌است.با توجه به‌اینکه نیاز مشتریان برای محصولات مختلف، ازنظر ظرفیت حرارتی مورد انتظار،کیفیت سوخت،طرح و آرایش شعله و نیز ارتفاع شعله متفاوت می‌باشد لازم است طرح‌های مختلف شعله با شرایط متفاوت وجود داشته‌باشد تا نیاز آنها را برطرف نماید، از این‌رو طرح شعله های بخاری ذیل در نظر گرفته شده‌است.هر یک از این طرح‌ها امکان خاصی از نظر سطح خروج گاز ایجاد میکند تا مصرف‌کننده بتواند دقیقا از نظر ایجاد ظرفیت حرارتی مناسب همراه با کیفیت سوخت ایده‌آل و زیبایی شعله بخاری به خواسته خود برسد.