پیلوت هرماتیک

این پیلوت‌ها به دلیل اینکه هوای مورد نیاز خود را از در داخل کوره تامین می کنند، برای بخاری‌های هرماتیک ایده‌آل هستند. هرچند استفاده از آنها در بخاری‌های معمولی نیز بدون اشکال است.